ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวางแผนฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
-ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตลอดปี 2556-57
-รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 (มีนาคม 2557)
-รายงานประจำปีฉบับเผยแพร่ (มี.ค.-พ.ค. 2557)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนร่วมมาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 4 ด้าน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
 ( Individualized Education Program : IEP )
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ครูมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ครูทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ครูจัดหา ผลิตและใช้สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ครูจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ครูใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการการบริหารจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างชีท (SEAT Framework )
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5  สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)
ตัวบ่งชี้ที่ 6  มีการส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วม
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรในและภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น