ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวางแผนฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
-ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตลอดปี 2556-57
-รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 (มีนาคม 2557)
-รายงานประจำปีฉบับเผยแพร่ (มี.ค.-พ.ค. 2557)

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ. โดยบูรณาการในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงได้จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นขึ้น โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาคือเน้นการบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูแต่ละคน โดยปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในจุดเน้นให้มากขึ้น และผลการวิเคราะห์กิจกรรมรายบุคคลได้กิจกรรมในระดับปฏิบัติดังนี้
สรุปรูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จำแนกตามบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นายประเทศ
วิเศษสา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2
นายประทิน
โพธิ์ปริสุทธิ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
3
นายเกษม
มุ่งลือ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-กระบวนการกลุ่ม
-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน
4
นางชวนพิศ
เถาว์ทิพย์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5
นายเทพนรินทร์
แก้วตีนแท่น
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-สอดแทรกคุณธรรมจิยธรรมในบทเรียน
6
นางสาวนงค์นุช
ทองภูบาล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
7
นางนารี
ขันแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกกิจกรรมเชิงจริยธรรม
8
นางบรรทง
อาศนะ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
9
นางปิยนารถ
สุริยหาร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-สื่อกิจกรรมเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
10
นางเยาวกุล
จุฬานนท์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
11
นายฤทธิรงค์
ศรีตระกูล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
12
นางสาววิไลวรรณ
สิมโฮง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
13
นางศิริรัตน์
เนตรภักดี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
14
นายสวาท
เมืองจันทร์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-กระบวนการแก้ปัญหา
15
นางรัมภา
พิมพุฒ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-กระบวนการกลุ่ม
16
นางกาญจนา
กันติวงศ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
17
นางชนกนาถ
อาจยะศรี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยการส่งเสริมการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-การอบรมสอดแทรกกิจกรรมเชิงจริยธรรม
18
นายบัญญัติ
บำรุงญาติ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

19
นางสาวพรประภา
ภูธรศรี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
20
นายภูพัน
รัตนจักร์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
21
นางมยุรี
ปรุงวิทยา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
22
นางสุดาพร
พาระพัฒน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
23
นางอนุสรา
ศรีทำบุญ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
24
นางนิสานันท์
ชามะรัตน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกกิจกรรมเชิงจริยธรรม
25
นางมณีรัตน์
พันธุตา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-เกมส์คณิตศาสตร์
26
นางแสงจันทร์
พิชญานุรัตน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-เกมส์คณิตศาสตร์
27
นางจินตนา
ทองป้อง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกกิจกรรมเชิงจริยธรรม
28
นายธนะสิทธิ์
วงษ์ศรีธาตุ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การศึกษาค้นคว้าอิสระ
29
นางพิสมัย
พรมเมืองคุณ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกกิจกรรมเชิงจริยธรรม
30
นายวรภัทร
พิมพ์ดีด
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกกิจกรรมเชิงจริยธรรม
31
นางสาวสุทธาภรณ์
ต้นสีนนท์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
32
นางสาวจุรีรัตน์
นันทัยทวีกุล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
--การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน
33
นางจิรภัทร
ทองชุม
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน
34
นายนาคิน
สัจจะเขตต์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
35
นายกล้าณรงค์
ม่วงชัยภูมิ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
36
นางกุลภัสสร
มะเสนา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

37
นางจิราภรณ์
เตชะนอก
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การจัดกิจกรรมสอดแทรกการอบรมจริยธรรมนักเรียน
38
นางนารีรัตน์
พิมวัง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การศึกษาค้นคว้าและรายงาน
39
นางสาวธิดารัตน์
ช่างจตุรัส
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
-การสร้างสถานการณ์จำลองทางคณิตศาสตร์

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นางจารุณี
วัฒายุ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
2
นางจุฬาภรณ์
สกลศิลป์ศิริ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
3
นางเกษศิรินทร์
อารยาวิชานนท์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
4
นางสาวจิราภรณ์
ลักขณานุกูล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
5
นางนงนุช
นุแปงถา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
-กรณีศึกษา

6
นางนิศา
ธารณกุล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
7
นายพงศธร
พละเดช
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
8
นายพิชิต
สารธิมา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
9
นายศิริกุล
ทาแดง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
-แผนที่ความคิด
-กรณีศึกษา
10
นายกิตติพงษ์
สะท้านบัว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
11
นางสาวขัตติยา
ขัตติยะวงศ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
12
นางจันจิรา
ทวยนันท์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
13
นางจุรีภรณ์
ปรินทอง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
14
นายชาญณรงค์
สมีใหญ่
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
15
นางธนิดา
ท้าวนาง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
16
นางนิยรัตน์
แก้วกันยา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
17
นางปรีดา
บุตรดีวงศ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
18
นายวชิรศักดิ์
นิจมานพ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
19
นางศิริพร
กาทอง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
20
น.ส.สุวลักษณ์
โล่วิรกรณ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
21
นายสมชัย
บุญเคลิ้ม
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
22
นายสมยศ
แจ่มใส
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
23
นางสุกานดา
แผ้วชำนาญ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
24
นางสุนทรี
สร้างสมวงษ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
25
นายสุปรีชา
อภัยพันธุ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
26
นางอัมพร
นิจมานพ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
27
นางบุษกร
เทืองน้อย
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
28
นางลักษณาวดี
ศรีสุข
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
-กิจกรรม Concept Map
29
นางสุมาลี
ปัญญาบุตร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
30
นางบังอร
ใต้ชัยภูมิ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
31
นางนัฎฐพร
ทิพย์รักษ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
32
นายพงศธร
ทิพย์รักษ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
-แผนที่ความคิด
33
นางสาวจุฑามาศ
นุชิต
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
34
นางศิริเพ็ญ
ศรีตระกูล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
35
นางพชรภรณ์
เสนาสิงห์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
36
นางชุลีพร
จันทร์ไตรรัตน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
-เทคนิคการนำเสนอ
37
นางสาวภัทรวดี
นามวงศ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
38
นางสาวอริสรา
อรรคษร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
39
นางสาววราภรณ์
หล้าหาร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
-โครงงานวิทยาศาสตร์
40
นางอรทัย
พรมลี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
41
นางสงวนวรรณ
ศิลปวิทย์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
42
นางสาวศิวพร
เทพจั้ง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS
43
นางสาวนันทนา
แสนจำลาห์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและกระบวนการคิดแก้ปัญหา
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองโดยบูรณาการกับกระบวนการ IS

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นายวิรัช
พิมพา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา
-กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
2
นางสาวสุเพ็ญศรี
วิวัฒนาเจริญกุล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
3
นางกฤษณา
กานต์รังสรรค์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4
นางกาญจนา
เบญจประยูรศักดิ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

5
นายนครินทร์
แก้วเกิด
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
6
นางพิสมัย
พิมพา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
-กิจกรรมนิทรรศการ

7
นางไพรวัลย์
ปัตตานี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
8
นายรังสรรค์
สรรเสริญสุข
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
 -กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

9
นางขวัญฤดี
ศรีไสว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ

10
นายจรัส
เวียงยศ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมการค้นคว้าอิสระ
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
11
นางจิราภรณ์
โทขันธ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมทักษะทางวิชาการ

12
นางทิพวรรณ
ศรีตระกูล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-โครงงาน
-แผนที่ความคิด
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
13
นางนฤมล
สารธิมา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
14
นายประหยัด
จันทะบัณฑิต
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
15
นายปริญญา
ปัญญามี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-กรณีศึกษา
16
นางนิศารัตน์
เหล่าคำ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

17
นางบูชารัตน์
มานุช
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีในการนำเสนอ
18
นางพัชนี
จันทะเดช
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
19
นางสาวเยาวลักษณ์
ศิลาเลิศ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
20
นางรมิดา
วีระไทย
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-บทบาทสมมุติ
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
21
นางธันยกร
พิมพ์ดีด
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ


22
นายสุทธินันท์
บัวชาบาล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม

23
นางสุภาพรรณ
ไพรดี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมกรณีศึกษา
-กิจกรรมเสริมทักษะการคิด
24
นางสาวสุภาพ
จิดาการ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา
-กิจกรรมนิทรรศการ

25
นางสุวรรณา
ลิ้มอำนวยลาภ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
26
นายอุดม
คำสะอาด
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

27
นางกนกรวี
จำปาวงษ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-สื่อและเทคโนโลยีทางภาษาต่างประเทศ
28
นางสุกัลยา
วิทย์ตะ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการ

29
นางณัฐชยา
เรืองสุวรรณ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ
-สื่อและเทคโนโลยีการนำเสนอ
30
นางสุดสวาท
ชัยศัตรา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
31
นางอักษรศรี
ชาติศรี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
32
นางขวัญพิศ
ทองคำวงศ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ
-กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-แผนที่ความคิด

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นางนงลักษณ์
อภัยพันธุ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-กระบวนการกลุ่ม
-บทบาทสมมุติ
2
นางสุจิตรา
สว่างโรจน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-เทคนิคการเขียนรายงาน
3
นางกุลวดี
บงแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การใช้สื่อสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
4
นางจันทร์เพ็ญ
ทองล้น
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การใช้สื่อสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-การทำโครงงานอาเซียนศึกษา
5
นางจุฬาภรณ์
ภูสดสูง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
6
นางสาวญาตา
กรุณากร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-เทคนิคการเขียนเรียงความ
-การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
7
นางนงลักษณ์
เชาว์พานิช
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
-การวาดภาพ
-เทคนิคการนำเสนอข้อมูล
8
นางนภัสดล
ลำนามนต์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-กระบวนการกลุ่ม
-เทคนิคการนำเสนอ
9
นางนฤมล
อัครปรีชาศาสตร์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การทำแผนที่ความคิด
-เทคนิคการเขียนรายงาน
10
นางนวลจันทร์
เขตอนันต์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-ทักษะการเขียนรายงาน
11
นางปทิตตา
ไชยทิพย์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การใช้สื่อสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
-เทคนิคการนำเสนอผลงาน
-การใช้แหล่งเรียนรู้
12
นางเสงี่ยม
บึงไสย์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-ทักษะกระบวนการกลุ่ม
13
นางจรรยง
กระพี้แดง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
14
นางจรรย์สมร
เกษสิมมา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
15
นางจรี
วรชิณ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การทำแผนที่ความคิด
16
นางธรารัตน์
อึ๊งภากรณ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
17
นางปารมี
คุณแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-เทคนิคการนำเสนอข้อมูล
-แผนที่ความคิด
18
นางสุวิไลลักษณ์
วรรณวิจิตร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมทักษะกระบวนการ
19
นางสาวปัทมา
นาแถมเงิน
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-กระบวนการกลุ่ม
-การวาดภาพ
20
นางพิชญ์สมร
อินทรจักรพงษ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-กระบวนการกลุ่ม
-เทคนิคการเขียนรายงาน
21
นางนงลักษณ์
วัฒนะพิทักษ์สกุล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
-เทคนิคการเขียนความเรียงขั้นสูง


5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นายกิตติพล
ตางจงราช
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยใช่สื่อไอซีที เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และการคิดขั้นสูง
-สื่อไอซีที
-สื่ออินเตอร์เน็ต
2
นายโกวิทย์
หน่อศรีดา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนทำโครงงานภาพยนตร์สั้น โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
3
นางทิพวรรณ์
บุปผาพรหม
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-เทคนิคการรายงานและการนำเสนอ
4
นางทิพวัลย์
เฮียงราช
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยทักษะกระบวนการเพื่อศึกษาค้นคว้าโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-เทคนิคการระดมสมอง
5
นางนลินี
กบิลพัฒน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยทักษะกระบวนการเน้นกรณีศึกษาและกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
6
นางนิศารัตน์
เหล่าไพบูลย์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
7
นางสาวบุษบากร
บงแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการคิดขั้นสูงในหน่วยเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน
-กิจกรรมเสริมกรณีศึกษาและบทบาทสมมุติ
8
นางพนมพร
สุภกุล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการIS ให้นักเรียนทำโครงงานประวัติศาสตร์ โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-กิจกรรมบทบาทสมมุติ แผนที่ความคิด กระบวนการกลุ่มและทักษะการนำเสนอข้อมูล
9
นางวิภา
มีใจดี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการโครงงานศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
10
นางชนิดาภา
ศรีสมาน
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 E เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-โครงงานกฎหมาย
-การอบรม
11
นางชุติมา
กุลสิงห์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-กิจกรรมเชิงจริยธรรม
12
นางเชาวนาท
กราพันธ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมเสริการเรียนการสอนด้วยวิธีการส่งเสริมการออมโดยเน้นพัฒนาทักษะชีวิตด้านการออม
13
นางณภาพร
พัฒนจักร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
14
นางนิยุบล
จารย์โพธิ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนทำโครงงานประวัติศาสตร์โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-กิจกรรมทักษะกระบวนการ
15
นายพนมไพร
เกตุษา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนทำโครงงานประวัติศาสตร์โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-กิจกรรมทักษะกระบวนการ
16
นางพวงผกา
ศรีโบราณ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนด้วยวิธีการส่งเสริมคุณลักษณะการออมโดยเน้นพัฒนาทักษะชีวิตด้านการประหยัดอดออม
17
นางศรีประภา
ฉัตรดอน
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและการนำเสนอ
18
นางสมถวิล
หมื่นภักดี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนด้วยวิธีการส่งเสริมคุณลักษณะการออมโดยเน้นพัฒนาทักษะชีวิตด้านการประหยัดอดออม
19
นางสุณี
วิชัย
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนทำโครงงานคุณธรรม โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-กิจกรรมจิตอาสา
20
นางสุวิมล
กอบกุลวัฒน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนด้วยเพลงคุณธรรม โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
21
นายอัครนิรุตติ์
โคตรแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
22
นางอุษาวดี
นามมีฤทธิ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
23
นางกนิษฐา
ศิริพานิช
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
24
นางวิไลลักษณ์
ประสงค์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-กิจกรรมกรณีศึกษา จิตอาสา
25
นายวิบูลย์
เทืองน้อย
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-สื่ออินเตอร์เน็ต
26
นายอรรถกร
เกษรแก้ว
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
27
นางจารุเวศ
ศิริวณิชกุล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดกิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่จากพี่สู่น้อง
28
นางวีรวรรณ
จันทร์เทพ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-จัดป้ายนิเทศ

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นายศิริบัญชา
จันทรโคตร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงานอาชีพ
2
นายมานิต
สำราญมล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงานอาชีพ
3
นางยุพาพร
คิดดี
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงานอาชีพ
4
นายเชิดเกียรติ
พูนพิพัฒน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
5
นายไชยยศ
วัฒนวาทิตกุล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
6
นายปัณณพงษ์
บุปผาพรหม
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
7
นายพงษ์ธนา
มูลแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
8
นางเพ็ญศิลป์
แสนใจวุฒิ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
9
นางภาณี
จรัลพงศ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
10
นางสาวยุวดี
สามารถ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
11
นางศิริลักษณ์
วัฒนรัตน์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
12
นางสุธนาพรรณ
ธนสีลังกูร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
13
นางเพลินจิต
หิรัญคำ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
14
นายไชยยศ
พรหมสาขา
สกลนคร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
15
นางสาวนราภรณ์
หนองหลวง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
16
นางสาวจิราพันธ์
ไชยรา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
17
นางอังคนา
ใจตรง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน
18
นางกัญญาพัชร
จันทร์เสนา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน โดยกระบวนการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพพื้นฐาน
-การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
-กิจกรรมโครงงาน

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นายประสาท
โนพันธ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการออกกำลังกาย ตามธรรมชาติวิชา เน้นทักษะด้านกรีฑา
2
นางสาวทำเนียบ
โสแสนน้อย
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติการเกิดโรค โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-กำหนดกิจกรรมค้นคว้าและรายงานโดยเน้นทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
-การนำเสนอรายงานของนักเรียนโดยเน้นการเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอกราฟฟิค
3
นางชุลีพร
ดอนแก้วบัว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

4
นายทรงธรรม
ชินบุตร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

5
นายพิศิษฐ์
ไตรรัตน์ผดุงผล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพ
-ใช้การเรียนแบบกรณีศึกษา การค้นคว้าและรายงาน
6
นายวุฒิ
คำหว่าน
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

7
นางสุขุมาลย์
คำหว่าน
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-จัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา
-การจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ การแสดงละคร
8
นางอรนุช
ไตรรัตน์ผดุงผล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาในรายวิชาเพศศึกษา
-กิจกรรมผังความคิด กิจกรรมวาดภาพ
9
นางกัญชลีกร
จันทรมงคล
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตด้านการปฐมพยาบาล
-กิจกรรมศึกษาค้นคว้าและรายงาน
10
นางกาญจนา
จันทรโคตร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาพของนักเรียน เช่นการบริโภคสื่อ สิทธิผู้บริโภค ฯลฯ
-แผนที่ความคิด
-กระบวนการกลุ่ม
-ทักษะกระบวนการ
11
นายจิระ
แซ่ตัง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-

12
นายสุดเขต
เชื้อสาวะถ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ


13
นางสาวเสาวนิตย์
ศรีงามเมือง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตเกี่ยวกับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันโดยการเล่นกีฬา
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและการกีฬา
14
นายอภิชาติ
ไสยโสภณ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตเกี่ยวกับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันโดยการเล่นกีฬาฟุตบอล
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและการกีฬา
15
นายอลงกต
บุญทะวะรัง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาในรายวิชาเพศศึกษา
-กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ  กิจกรรมวันโรคเอดส์ สื่อพัฒนากระบวนการคิดต่าง ๆ
16
นางดุษฎี
สุวรรณวงศ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
--การพัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาในรายวิชาเพศศึกษา
-การจัดทำรายงานการศึกษาค้นคว้า กิจกรรมโครงงาน
17
นางแก้วตา
พรหมราษฎร์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวัน
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นายสมชาย
คำหล้า
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยงานศิลปะ เน้นการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตะวันตกและตะวันออกโดยใช้เทคโนโลยี
-การสร้างสรรค์งานศิลปะ
2
นางวาณี
หลวงแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านทัศนศิลป์ เช่น ฝึกการร้องเพลง การแข่งขันทักษะวิชาการ
-การวาดภาพเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
3
นายสุจินต์
หอมสิน
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยศิลปะการวาดภาพ เช่นการวาดภาพวิถีชีวิต การจินตนาการ
-การนำเสนอชิ้นงานต่อสาธารณะ
4
นายกมล
เหล่าคำ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการฟังและขับร้องเพลงประจำสถาบันขอนแก่นวิทยายน
-การนำเสนอผลงานการขับร้องเพลง
5
นายมวลชน
เทศแก้ว
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยงานศิลปะ เน้นการเล่นดนตรี
-การแสดงออกทางด้านดนตรีโยธวาทิต
6
นางณัฏฐิญา
คุ้มตะบุตร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านนาฎศิลป์การละคร เน้นการแสดงบทบาทสมมุติ ก
-การแสดงออกต่อสาธารณชน
7
นายธนกฤต
แสนเมือง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

8
นางนดาวรรณ
ชัยสงคราม
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านงานศิลปะ โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเชิงศิลปะเพื่อการแข่งขัน
-กิจกรรมพัฒนา ประกวด และแข่งขัน
9
นางดวงรัตน์
ดียา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านศิลปะ โดยเฉพาะงานด้านนาฎศิลป์
-การแสดงออกต่อสาธารณะชน
10
นางขนิษฐา
หอมสิน
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านศิลปะทัศนศิลป์
-การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ

9. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและแนะแนว
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยตรง
กิจกรรมเสริมหรือสอดแทรก
1
นางเพ็ญจันทร์
นัยพินิจ
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวการศึกษาต่อและอาชีพ
-การศึกษาค้นคว้า รายงาน โต้วาที
2
นางอรนุช
นาคเรือง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิต ในการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง
-กระบวนการกลุ่ม ระดมสมอง
3
นางเสาวลักษณ์
จุมพลพงษ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการความเครียด ด้วยกระบวนการกลุ่ม
-การแก้ปัญหาการนำเสนอผลงานและรายงาน
4
นางกิตติมา
พันธุ์กาฬสินธุ์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

5
นายเผด็จศักดิ์
สารีบุตร
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

6
นางวาสนา
ภัทรธรรม
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิต ในการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง

7
นายสุริย์นันท์
หาญสุริย์
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ

8
นายอรรถพล
ธรรมวงศา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้และอาชีพที่สนใจ
-การศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานและการนำเสนอ
9
นางสาวอิงอร
มีเค็ง
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
-การพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องทักษะการตัดสินใจ ด้วยกระบวนการกลุ่ม
-กรณีศึกษา
10
นางสาวปิยะดา
ดีรักษา
-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น