ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวางแผนฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
-ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตลอดปี 2556-57
-รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 (มีนาคม 2557)
-รายงานประจำปีฉบับเผยแพร่ (มี.ค.-พ.ค. 2557)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนร่วมมาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 4 ด้าน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
 ( Individualized Education Program : IEP )
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ครูมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ครูทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ครูจัดหา ผลิตและใช้สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ครูจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ครูใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการการบริหารจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างชีท (SEAT Framework )
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5  สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)
ตัวบ่งชี้ที่ 6  มีการส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วม
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรในและภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินเป็นดังนี้
1. ผลการประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


สาระวิชา
จำนวนคน
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
คณิตศาสตร์
793
34.62
15.19
34.63
64.57
ภาษาไทย
793
63.21
9.40
63.21
82.98
วิทยาศาสตร์
793
45.92
14.99
45.92
73.86
สังคมฯ
793
59.29
12.38
59.29
82.75
สุข- พลศึกษา
793
65.18
9.10
65.18
84.89
ศิลปะ
793
51.57
9.58
51.57
81.59
การงานอาชีพ
793
57.46
11.23
57.46
83.73
ภาษาต่างประเทศ
793
38.62
16.85
38.62
63.81
2. ผลการประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6


สาระวิชา
จำนวนคน
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
คณิตศาสตร์
854
31.55
18.52
31.55
54.80
ภาษาไทย
854
57.91
13.90
57.91
77.99
วิทยาศาสตร์
854
39.32
11.64
39.32
67.18
สังคมฯ
854
42.27
8.78
42.27
75.06
สุข- พลศึกษา
854
59.93
8.60
59.93
80.19
ศิลปะ
854
35.50
8.07
35.50
64.24
การงานอาชีพ
854
50.58
10.15
50.58
72.33
ภาษาต่างประเทศ
854
30.68
14.89
30.68
63.23